Magyarország követeként FranciaországbanFrancia

Remekelt a Musica Antiqua

A 2001-es év a Magyar Kultúra Éve Franciaországban. Ez alkalomból vendégszerepelt a hévízi Musica Antiqua együttes az öt megyét felölelő Loire-régióban, ahol 9 nagysikerű hangversenyt adtak Varga Endre művészeti vezető irányításával. A zenekar a Zala Megyei Közgyűlés felkérésének és támogatásának köszönhetően utazhatott ki erre a rangos ese­ményre. Nagy megtiszteltetés volt az együttes számára, hogy Nantes-ban, a rendezvényso­rozat Loire-régióbeli megnyitó­ján szerepelhetett. Az est kü­lönlegessége a Musica Antiqua és a helyi Avant Deux rene­szánsz táncegyüttes közös produkciója volt, amivel a Bala­ton, valamint Hévíz és a Loire-régió jó kapcsolatát is jelké­pezték.

A hangversenyt követő fo­gadáson magyar borokkal és gasztronómiai csodákkal káp­ráztatta el a meghívott vendé­geket a Hévízről érkezett fiatal szakács páros. A kilenc hang­verseny mindegyike (Montjean Sur Loire, St. Denis d’Anjou, St. Brevin l’Ocean, St. Martin d’Noyers, Brissac, Bressuire, Segré…) teltházas volt, a kon­certek templomokban, illetve korhű környezetben – középkori kastélyokban – kerültek meg­rendezésre. Kiváló teljesítményt

A millennium évében ismét köztéri alkotásokkal gazdagodik Hévíz város. Már készülőfélben van az a szobor, mely gróf Széchenyi Istvánról állít em­léket. Napjainkban egyre in­kább a méltó elődökre irányul a figyelem, a magyarságtudat erősítését, a követendő példa­kép állítását is szolgálja, hogy az ezredfordulót követő évek jelentős fejlesztéseinek, beru­házásainak megvalósítását szolgálva a központi hatalom, a parlament jóváhagyásával lét­rehozta a Széchenyi tervet.

Ki lehetne hát méltóbb a nagy magyarok közül arra, hogy napjainkban, a Magyar Millennium jegyében szobor készüljön róla, mint – Kossuth Lajos szavaival élve – a legna­nyújtottak a szólisták: Cziklin Katalin énekével, Farkis Béla hegedűn, Berdán Zsuzsanna furulyán. Az együttes a reper­toárt külön erre az alkalomra, főként magyar és francia ze­neszerzők műveiből állította össze.

gyobb magyar: gróf Széchenyi István? A róla készült ember­nagyságú szobor Hévíz legfor­galmasabb, Széchenyi Istvánról elnevezett utcájának elején ékeskedik majd, ténylegesen és szimbolikusan is utat mutat­va városunk lakóinak, vendé­geinek. A szobrot a harkányi illetőségű fafaragó művész, Födi Tibor készíti. Avatására gróf Széchenyi István 210. szü­letésnapján, szeptember 21-én kerül sor.

Egy héttel később, szep­tember 27-én egy másik emlék­hely avatása lesz. A Kisfaludy utca elején az utca névadójá­nak emléket állító, Kisfaludy Sándorról készülő dombormű­vei lesz gazdagabb a gyógy-fürd óváros.

A küldetés Kustán László-né, a Zala Megyei Közgyűlés Nemzetközi Kapcsolatok osztá­lyának referense segítségével vált teljessé, aki minden egyes hangverseny előtt szólt a kö­zönséghez Magyarországról, a két régió kapcsolatáról, a „Ma­gyar Kultúra éve Franciaor­szágban” rendezvénysorozat céljáról, és természetesen a Musica Antiqua együttesről és a magyar zeneszerzőkről.

Az együttes mindenütt rend­kívül meleg fogadtatásban és kiváló ellátásban részesült. Az elhelyezést családoknál oldot­ták meg a szervezők, így le­hetőség volt közvetlen közelből bepillantani a franciák min­dennapjaiba. Megismerhették a gazdag francia konyhát, az öt-hat fogásból álló étkezési szokásokat, illetve a francia borkultúrát, amiből megtanul­hattuk, hogy mértékkel, élve­zettel fogyasztva az étkezés részeként egy-egy pohár kitű­nő francia bor jótékony hatású is lehet.

Sok barátság is kötődött, és ez valószínűleg kedvezően hat majd az idegenforgalomra is. Augusztusban néhány napig Hévízen vendégeskedik majd a brissaci kastély borgazdaságá­nak vezetője és családja.

A Musica Antiqua együttes franciaországi hangverseny-kőrútja minden szempontból sikeres volt, több helyen elő­ször hallottak Magyarországról, a zenekarnak köszönhetően ez az első benyomás meghatá­rozó. Az együttes most má­sodszor járt Franciaországban. A hangversenyek megszerve­zését ismét az Anjou-Magyar Baráti Társaság vállalta, sze­mély szerint Roger Bouillon leköszönő elnök úr, aki 83 éve ellenére fáradhatatlan munká­jával és óriási tapasztalatával bizonyította kitűnő szervező készségét. Arra a kérdésre, hogy mi motiválja, hogy ilyen nagy feladatokat vállaljon, azt felelte, hogy szereti a magya­rokat, a magyar kultúrát, s na­gyon elégedett a zenekar ma­gas színvonalával. A Musica Antiqua teltházas nagysikerű hangversenyei számára sok munkájáért az igazi elismerést jelentettek. Jutalmul a maximá­lis helytállásért és a kitűnő tel­jesítményért a gyerekek egy napot tölthettek el a Párizs melletti Eurodisney-ben. Itt már felhőtlen szórakozásban és ki­kapcsolódásban volt része a zenekar tagjainak, befejezve ezzel a csodálatos kéthetes hangverseny körutat.

 

Megjelent: 2001.augustus, Hévíz és Kistérsége